U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, odobren je projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve. Riječ je o ulaganju u zaštićene prirodne vrijednosti doline Neretve, čime se kroz održivo korištenje prirodne baštine želi pridonijeti društvenom i gospodarskom razvoju ovog područja ukupne vrijednosti nešto više od 14 milijuna kuna.

Naime, područje delte rijeke Neretve obuhvaća šest lokaliteta koji su zaštićeni u kategorijama: posebni rezervati – ornitološki (Pod Gredom, Prud i Orepak), posebni rezervat – ihtiološko – ornitološki (Delta Neretva – jugoistočni dio) te u kategoriji značajnog krajobraza (Modro oko i jezero Desne te Predolac-Šibenica). Delta rijeke Neretve jedno je od najvažnijih područja za biološku raznolikost i bogatstvo vrsta u mediteranskom biogeografskom području Hrvatske, a zbog navedenih karakteristika zaštićena je kao POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju) HR5000031 i POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) HR1000031 Delta Neretve područje ekološke mreže Natura 2000, temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013 i 105/2015).

Osim toga, područje Delte rijeke Neretve uvršteno je na Ramsarski popis očuvanja močvarnih i drugih vlažnih staništa, čime postaje dio svjetske prirodne baštine kao jedno od pet područja u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti Javne ustanove u projektu, koje osim edukativnih obuhvaćaju i infrastrukturne zahvate, uključuju uređenje promatračnice za bioraznolikost i tematskih staza na Baćinskim jezerima kao i nabavu te postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite videonadzora za ranu detekciju požara tršćaka.

Cilj izrade promatračnice za bioraznolikost na području Baćinskih jezera je valorizacija prirodne baštine navedenog područja te razvoj ekoturizma. Sama promatračnica je osmišljena na način da pruža veliku količinu edukativnih elemenata, kao i informacija koja će svakom posjetitelju zasigurno uljepšati dolazak. Budući da je promatračnica smještena na rubu jezera, znatiželjni posjetitelji imaju priliku kroz posebne prozore promatrati biološku raznolikost samog područja.

S druge strane Baćinska jezera sastavni su dio dvaju područja ekološke mreže (Natura 2000), Delta Neretve POP HR1000031 i Delta Neretve POVS HR5000031. Ciljne vrste i staništa ekološke mreže potrebno je zaštiti i očuvati kroz održavanje povoljnih uvjeta za odvijanje postojećih prirodnih procesa. Veliku ulogu pri tome ima edukacija posjetitelja i lokalnog stanovništva s ciljem podizanja razine svijesti o zaštiti prirode kod svakog pojedinca, pružanjem kvalitetnih informacija o prirodnim vrijednostima područja u kojem se nalaze.

Nadalje, jedna od aktivnosti Javne ustanove također je nabava opreme i sustava tehničke zaštite od požara kroz videonadzor, odnosno postavljanje kamera s pripadajućom opremom za nadzor i prevenciju od nastanka požara tršćaka i šumskih požara u području ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve kao i zaštićenim područjima. Videonadzori će se postaviti na dvije preporučene lokacije: brdo Babina Gomila iznad naselja Desne što je lokalitet pod Natura 2000 mrežom te u području značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Sustav videonadzora usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih rizika i katastrofa od šumskih požara i požara tršćaka kroz poboljšanje, promicanje i jačanjem institucionalnih kapaciteta u provedbi politika i aktivnosti radi smanjenja uzroka i potencijalnog početka prirodnih nepogoda kao i poboljšanja spremnosti na reagiranje i intervenciju te smanjenja šteta u području ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve i zaštićenim područjima.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri su jedinice lokalne samouprave Grad Ploče i Grad Metković, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova Regionalna razvoja agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.