INTERREG UNDERSEA

PRIORITETNA OS: Zelena i otporna zajednička okolina

SPECIFIČNI CILJ 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

NAZIV PROJEKTA: UNDerwatER Soundscape bEyond Ais

AKRONIM PROJEKTA: UNDERSEA

TRAJANJE PROJEKTA: 01/02/2024 – 31/07/2026

OPIS PROJEKTA:

Onečišćenje podmorja podvodnom bukom uzrokovano ljudskim aktivnostima kao što je pomorski promet, ribarstvo, turizam i prekomjerno iskorištavanje resursa ima negativan utjecaj na morsku faunu.

U okviru postizanja ciljeva Okvirne direktive o morskoj strategiji Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. godine o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji, ODMS) jedan od pokazatelja stanja morskog okoliša odnosi se na unos energije u morski okoliš (uključujući podvodnu buku). Kroz navedeni pokazatelj opisuje se izravni utjecaj podvodne buke na morske organizme koji se dodaje prirodnom podvodnom zvuku. U tom smislu, podvodna buka predstavlja pritisak na morske organizme koji se prate u okviru pokazatelja vezanog za stanje bioraznolikosti, a koji uključuje, između ostalog, morske sisavce i morske kornjače. U tom smislu kroz dokumente Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, definira se stanje navedenih pokazatelja, utvrđuju ciljevi i mjere za postizanje dobrog stanja morskog okoliša te izrađuje i provodi monitoring.

Smanjenje i ublažavanje zagađenja bukom zahtijeva transnacionalan pristup s obzirom na to da buka koju emitiraju ljudske aktivnosti prelazi velike udaljenosti, bez obzira na državne granice.

Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more.

CILJ PROJEKTA:

Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom.

Cilj UNDERSEA projekta je unaprjeđenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom:

 • širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja,
 • uvođenjem novih tehnika praćenja,
 • praćenjem novih izvora buke,
 • uvođenjem praćenja u redovno poslovanje,
 • pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti.

NOSITELJ PROJEKTA:

 1. Consiglio Nazionale delle Ricerche (National Research Council)

PARTNERI:

 1. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (The Blue World Institute of Marine Research and Conservation)
 2. Institut za oceanografiju i ribarstvo (Institute of Oceanography and Fisheries)
 3. Agenzia Regionale per la protezione dell’ ambiente del Friuli Venezia Giulia (Enviromental Protection Agency of Friuli Venezia Giulia)
 4. Fondazione Cetacea (Cetacea Foundation)
 5. Agenzia Regionale per la prevezione e protezione dell’ ambiente della Puglia (Apulian Regional Agency for Enviromental Prevention and Protection)
 6. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Public Institution for the Managment of Natural Protected Areas of Dubrovnik-Neretva County)
 7. Hrvatski prirodoslovni muzej (Croatian Natural History Museum)

PRIDRUŽENI PARTNERI:

 1. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA (Regional Development Agency Dubrovnik-Neretva County)
 2. Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 2.219.960,00 EUR

Vrijednost aktivnosti Javne ustanove: 150.000,00 EUR

Sufinanciranje Europske Unije kroz Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027 80,00% (1.775.968,00)

Facebook – https://www.facebook.com/underseainterregitalycroatia

Instagram – https://www.instagram.com/interreg_undersea/

Kick off sastanak projekta UNDERSEA