Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja.

Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na sjednici održanoj 10. prosinca 2004. godine, donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sjedište Ustanove je u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), na području Dubrovačko – neretvanske županije proglašena su 2 područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), te 69 područja značajnih za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS).

Područjima koja se nalaze unutar granica parkova, upravljaju Javna ustanova Nacionalni Park Mljet i Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, a Javna ustanova upravlja svim ostalim područjima.