Interreg Logo Italy - Croatia

PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje

Specifični cilj 2.2: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas – ASPEH

Vrste i staništa obalnih područja Jadrana

Trajanje projekta:  01/04/2024 – 30/09/2026 (30 mjeseci)

Opis i cilj projekta:

Cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području, s naglaskom na  prioritetne vrste i staništa zaštićene Direktivom o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC) i Direktivom o očuvanju divljih ptica (79/409/EEC). Za svaku identificiranu vrstu i stanište, koji su važni zbog svoje ekološke vrijednosti, stupnju izumiranja ili endemskih aspekata u Jadranskom moru, projektni partneri će razviti zajedničke mjere očuvanja, provoditi obuku i konkretne akcije, te kampanje podizanja svijesti. Tri prioritetne vrste i njihova pilot područja su: patka njorka (Aythya nyroca) (Državni prirodni rezervat/Zaštićeno morsko područje Torre Guaceto), morski kulik (Charadrius alexandrines) (Natura 2000 područje Duna costiera nel litorale di MetauriliaTorrette i Zaštićeno florističko područje/Područje posebne zaštite Litorale della Baia del Re) i glavata želva (Caretta caretta) (Regionalni park Po Delta Veneto); dok su tri prioritetna stanišna tipa (sa svojim pilot područjima): Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje (8330) (Natura 2000 područje Viški arhipelag) te Naselja posidonije (1120) – Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke (1140) (dva Natura 2000 područja Jadranske Hrvatske).

Transnacionalna suradnja je neophodna za definiranje koordinirane i zajedničke strategije za bolje upravljanje Natura 2000 područjima, kako bi se stvorila sinergija mjera očuvanja između jadranskih zemalja radi očuvanja ekološke cjelovitosti Južnog Jadransko-jonskog tjesnaca koji je ekološki i biološki značajno područje između Italije i Hrvatske. Rezultati projekta pridonijeti će postizanju cilja da se 30 % morskog i kopnenog područja EU-a stavi pod zaštitu do 2030. godine kako je planirano EU Strategijom o bioraznolikosti do 2030., s posebnim naglaskom na prekogranična morska zaštićena područja.

Vrijednost:

1.923.240,00 € – ukupna vrijednost projekta:

1.538.592,00 € – INTERREG program

305.440,00 € – vrijednost aktivnosti Javne ustanove Priroda dubrovačko-neretvanska

Partneri:

  • Management Consortium of Torre Guaceto
  • Municipality of Fano
  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce
  • Po Delta Veneto Regional Park Authority
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije