Skupština Dubrovačko-neretvanske županije 17. prosinca 2021. godine jednoglasno je usvojila Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine koji predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja za definiranje okvira u poticanjenju razvoja Dubrovačko-neretvanske županije, tijekom sedmogodišnjeg razdoblja u skladu s trajanjem financijske perspektive Europske unije. Plan razvoja utvrđuje strateški okvir razvoja Županije na temelju izrađene analize ključnih područja razvoja te prepoznatih potencijala i potreba u svakom od tih područja.

Poseban fokus stavljen je na usklađenost razvojnog smjera i strateških ciljeva s Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. s naglaskom na aspekte digitalizacije i održivosti, jačanje sposobnosti djelovanja institucija u pogledu odgovora na krizne situacije te potrebi jačanja kulture građenja.

Značajan poticaj povećanju konkurentnosti županije, smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti među jedinicama lokalne samouprave te ujednačavanju njihovog budućeg razvoja bit će ostvaren uz pomoć europskih sredstava u okviru četiri strateška prioriteta:

 • Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo,
 • Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala,
 • Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine i
 • Unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 123/17), Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14, 123/17, 118/18) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 89/18).

Nositelj izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine bila je Dubrovačko-neretvanska županija, a koordinator procesa izrade Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.

Vizija Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine glasi: Do 2027. godine Dubrovačko-neretvanska županija će postati europska regija visoke kvalitete življenja, stabilne i dinamične ekonomije, visokog stupnja društvene solidarnosti i uključivosti, očuvanog okoliša i kulturnopovijesnog nasljeđa kojom se upravlja kroz participativan i strateški utemeljen pristup na dobrobit budućih generacija.

Djelatnici Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su u postupku izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine u dijelu zaštićenih prirodnih vrijednosti u okviru očuvanja okoliša sa svrhom poboljšanja i unapređenja upravljanja, zaštite, očuvanja i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Popis značajnijih projekata Javne ustanove u planu realizacije u nadležnosti Dubrovačko – neretvanske županije i povezanih tijela u predmetnom dokumentu nalaze se pod Posebnim ciljem 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine u svrhu osiguranja očuvanja prirodne i kulturne baštine, njezinu valorizaciju u skladu s visokim stručnim standardima te održivo korištenje u funkciji razvojnih ciljeva županije.

Neki od predloženih projekata u okviru Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine su:

 • Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000,
 • LIFE CONTRA AilanthusUspostavljanje kontrole nad invazivnom stranom vrstom Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj,
 • Interpretacijsko-edukacijsko-istraživački centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima,
 • Centra za zaštitu i očuvanje slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi, Općina Dubrovačko primorje,
 • EKO Malostonski,
 • Izrada Planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Grada Dubrovnika, Općina Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje,
 • Krajobrazno uređenje prostora oko platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama,
 • Uklanjanje invazivne vrste vodena kuga u području ekološke mreže Delta Neretve,
 • Monitoring Natura 2000 ciljnih vrsta i staništa na području otoka Korčule i poluotoka Pelješca,
 • LIFE FOR Mauremys za područje općina Konavle, Dubrovačko primorje, Ston i Zažablje,
 • Promicanje održivog razvoja prirodne baštine otoka Korčule,
 • Izrada studije sidrišta za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 za područje otoka Korčule i poluotoka Pelješca.

Dokument možete preuzeti ovdje: Plan razvoja DNZ do 2027  

Popis znacajnijih projekata DNŽ i povezanih tijela