DJELATNICI JAVNE USTANOVE SUDJELOVALI U „EUROPSKOM PREBROJAVANJU PTICA MOČVARICA 2014. god.“ NA PODRUČJU NERETVE

U sklopu „Europskog prebrojavanja ptica močvarica 2014.god.“, na poziv Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na Zimskom prebrojavanju ptica močvarica u dolini Neretve 17. siječnja 2014. godine.

Osim zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, jedna od djelatnosti Javne ustanove je i praćenje stanja očuvanosti prirode odnosno monitoring stanja divljih vrsta, njihovih staništa, stanišnih tipova, pogotovo nacionalno ugroženih vrsta i staništa, vrsta propisanih posebnim propisima sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) te svih vrsta ptica koje prirodno obitavaju na području Republike Hrvatske. Jedno od takvih područja upravo je delta Neretve, međunarodno važna za ptice u obuhvatu ekološke mreže Natura 2000, koje predstavlja prirodno obitavalište pticama močvaricama.

Krajnji cilj akcije europskog prebrojavanja ptica je obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta. U svrhu popularizacije i zaštite prirode na mnogim lokacijama, ovaj događaj organizira se svake godine u zimskom razdoblju jer su tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovališta.
Ovogodišnje prebrojavanje uz stručno vodstvo Bariše Ilića, voditelja Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnika Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti, odvijalo se na nekoliko lokacija u području doline Neretve: posebni ihtiološko-ornitološki rezervati Prud, Orepak i Pod Gredom, područje ekološke mreže Natura 2000 – Ušće Neretve, jezera Kuti i Parila i značajni krajobraz Modro oko i jezero uz naselje Desne.

Prema prikupljenim podacima ovogodišnjeg prebrojavanja ptica, u jutarnjem preletu preko Metkovića najbrojniji su bili kormorani, zatim na području ornitološkog rezervata Pod Gredom eje močvarice koje su također zabilježene i u Kutima. Na području ušća zabilježeno je dosta žalara, velikih kormorana, vivaka i pataka te riječnih galebova i galebova klaukavaca kao i škanjaca. U Bijelom Viru zabilježeno je također najviše škanjaca, a u jezeru Parila patki zviždara i kržulja.

Svake godine akcija prebrojavanja ptica u Hrvatskoj broji desetke promatrača, dok broj prebrojanih ptica prelazi i stotinjak tisuća. Podaci prikupljeni tijekom akcije prebrojavanja iz cijelog svijeta dostavljaju se nevladinoj udruzi za očuvanje močvarnih staništa „Wetlands International“, dok na razini Hrvatske podatke prikuplja Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode.