Projekt zaštite riječne kornjače (Mauremys rivulata)

Uspješno je završen projekt “Zaštita riječne kornjače (Mauremys rivulata)”, koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije provodila u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom – Hyla (HHD HYLA). Voditelji projekta su stručna suradnica Nikolina Pozniak  ispred Javne ustanove i Ana Štih ispred HHD Hyla.

Spomenuti projekt provodio se na području ekološke mreže Natura 2000 Sniježnica i Konavosko polje tijekom 2014. i 2015. godine.

Javna ustanova prijavila je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i eneregetske učinkovitosti (FZOEU), čime su odobrena sredstva za sufinanciranje. Ukupni troškovi projekta iznosili su 69.537,00 kuna, dok je FZOEU sufinancirao 80%.

Populacijskim istraživanjima koja su se provodila od 2012. potvrđeno je da je populacija riječne kornjače Mauremys rivulata u Konavoskom polju stabilna.

Započeta su detaljna reprodukcijska istraživanja riječne kornjače prilikom kojeg su gravidne ženke prebačene u Centar za ex-situ zaštitu vodozemaca i gmazova Zoološkog vrta Grada Zagreba. Sveukupno se izleglo 17 mladunaca riječne kornjače, kojima je praćen rast i razvoj. Ženke su vraćene u kolovozu 2014. točno na mjesto odakle su izuzete, a mladunci u jednu od lokava Konavoskog polja u lipnju 2015.

Prijašnjim istraživanjima riječne kornjače uočeno je narušavanje prirodnog staništa na području Konavoskog polja. Osim narušavanja staništa, uočena je prisutnost invazivnih vrsta kao što je žutouha kornjača Trachemys scripta scripta, koja autohtonim slatkovodnim kornjačama oduzima dom i hranu.

Sustavnim populacijskim istraživanjem riječne kornjače u Konavoskom polju i okolici Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji sa stručnjacima iz društva HHD – Hyla, prikupljeni su izrazito vrijedni podaci, koji su pridonijeli boljem očuvanju i zaštiti ove vrste prisutne u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istraživanje je prošireno i na jedinke barske kornjače Emys orbicularis.