Dana 16. svibnja 2022. godine započeta je akcija čišćenja park-šume Hober u Gradu Korčuli u svrhu smanjenja požarnog opterećenja park-šume kao priprema za nadolazeću protupožarnu sezonu 2022. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije akciju čišćenja provodi u suradnji s Gradom Korčula, Šumarijom Korčula, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Korčula te Komunalnim trgovačkim društvom Hober.

Tijekom akcije čišćenja očistit će se postojeće komunikacije unutar park-šume neophodne za prolazak i kretanje vatrogasnih i drugih nadležnih službi, te posjetitelja park-šume. Uklonjena su izvaljena stabla sa šetnica koja su predstavljala opasnost za prolaznike, a prikupljeni biljni materijal će se usitniti u sitnu sječku uz pomoć iverača unutar park-šume. Također, pripremit će se i očistiti bačve s vodom postavljene ga gašenje početnih požara.

Akcija čišćenja postojećih komunikacija za prolazak i kretanje unutar zaštićenih područja, samo je jedna u nizu aktivnosti koje Javna ustanova kontinuirano provodi kao preventivnu mjeru zaštite od požara u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne samouprave, šumarijama i vatrogasnim društvima.

Uklanjanjem suhog biljnog materijala, košnjom zaraslih i neodržavanih šetnica, te prikupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000, uvelike se smanjuje opasnost od izbijanja i širenja inicijalnih požara te se doprinosi protupožarnoj zaštiti šuma i šumskih zemljišta koji su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Osim toga, predmetnim akcijama, koje ova Javna ustanova kontinuirano provodi tijekom godine, cilj je povećati svijest javnosti o potrebi zaštite i očuvanja zaštićenih područja i sveukupne bioraznolikosti od požara.