Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 18. travnja 2023. godine je započela uklanjanje invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) na području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca, na više lokacija na prostoru od Malog Stona do naselja Žuljana, što uključuje i područja kulturne baštine Stona i Malog Stona. Uklanjanje pajasena obavljat će se do kraja 2024. godine, na način da će se uklanjati u četiri sezone – proljeće te jesen 2023. i 2024. godine.

Uklanjanje invazivne strane vrste pajasen (Ailanthus altissima) predstavlja ključnu aktivnost u sklopu projekta LIFE Contra Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen). Uklanjanje pajasena u Hrvatskoj provodi se sukladno Naredbi o uklanjanju invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz srpnja 2021. godine i Radnom protokolu uklanjanja pajasena u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Projektom LIFE CONTRA Ailanthus planirano je uspostavljanje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u dva područja ekološke mreže Natura 2000 u mediteranskoj regiji (poluotok Pelješac i Nacionalni park Krka) i u gradovima sa povijesnom jezgrom (Dubrovnik, Ston i Mali Ston).

U okviru projekta planirane su aktivnosti uklanjanja pajasena, sprječavanja njegovog daljnjeg širenja, redovito praćenje, te uspostava nacionalnog protokola i proširenje trenutnog zakonodavnog okvira. Unutar projektnih područja za aktivnosti su odabrana staništa koja su najozbiljnije ugrožena pajasenom i njegovim širenjem, a koja su važna za očuvanje staništa i vrsta kako na nacionalnoj razini tako na razini Europske unije.

Glavni partner projekta je Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Javna ustanova Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. za javno zelenilo i hortikulturu.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Ukupna vrijednost ovog projekta je 2.591.937,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 251.181,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 60 %, te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 17,62 % i traje do 01. travnja 2025. godine.