Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu projekta Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost (ECOSS), započela je videosnimanje podmorja na području posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev i području europske ekološke mreže Natura 2000 HR4000015 Malostonski zaljev za potrebe izrade videozapisa na temu zaštićene prirodne baštine Malostonskog zaljeva.

Videosnimanje podmorja obavljeno je na pet lokacija na području Malostonskog zaljeva: Ostrog, uvala Bistrina, rt Nedjelja, rt Čeljen i otok Galičak, a ronioc zadužen za podvodno snimanje bio je g. Damir Zurub – svjetski prvak u podvodnoj fotografiji. Podmorskim kadrovima Malostonskog zaljeva prikazat će se bioraznolikost ovog područja, a naglasak je stavljen na zaštićene vrste te na Natura 2000 vrste kao što su plemenita periska (Pinna nobilis), prstac (Lithophaga lithophaga), posidonija (Posidonia oceanica), čvorasta morska resa (Cymodocea nodosa), konjić dugokljunić (Hippocampus guttulatus), smeđe alge roda Cistozira te spužve (Sarcotragus foetidus, Sarcotragus spinosulus, Tethya aurantium i Geodia cynodium) i koralji (Savalia savaglia i Cladocora caespitosa).

Izrada spomenutih videozapisa samo je dio aktivnosti koje Javna ustanova provodi u sklopu povećanja svijesti o prirodi te očuvanju ciljanih staništa i vrsta zaštićenih područja kao i ukupne bioraznolikosti, ali i u svrhu promicanja održivih rješenja za očuvanje prirodnih morskih staništa i ekosustava. U sklopu projekta ECOSS izradit će se tri edukativno-promotivna filma o zaštićenoj kopnenoj i morskoj fauni i flori te o tradiciji s područja Malostonskog zaljeva. Osim toga, kroz projekt ECOSS postavljeno je i devet edukativno-informativnih ploča o prirodnim vrijednostima Malostonskog zaljeva te su izrađeni promotivni katalozi na hrvatskom i engleskom jeziku o prirodnoj baštini Malostonskog zaljeva, a s konačnim ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti Malostonskog zaljeva.

Malostonski zaljev po mnogočemu je specifičan ekosustav, na što u velikoj mjeri utječu vode koje dotječu s kopna, površinskim i podzemnim otjecanjem te u manjoj mjeri vodene mase koje u zaljev dospijevaju strujama otvorenog mora. Jačina utjecaja rijeke Neretve varira, povremeno je izraženija u vanjskom i srednjem dijelu Malostonskog zaljeva, dok  jaki podmorski slatkovodni izvori (vrulje) u unutarnjem dijelu zaljeva imaju znatniji utjecaj na unutrašnji dio zaljeva. Koncentracija hranjivih tvari i količina fitoplanktona čine Malostonski zaljev prirodno do umjereno eutrofnim ekosustavom sa specifičnim biocenozama u kojima živi veliki broj organizama koji se hrane filtriranjem, a među njima i komercijalno značajni školjkaši za koje je poznato da se u ovom području konzumiraju od antičkih vremena.

Osim na području Malostonskog zaljeva, u sklopu projekta ECOSS, provode se studije na šest morskih i obalnih zaštićenih područja uključenih u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke pilot područja projekta koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (engl. ECOlogical observing system in the Adriatic Sea – ECOAds), jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u internetsku platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.

Kroz projekt ECOSS ova Javna ustanova doprinosi očuvanju bioraznolikosti, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer, ne samo za Malostonski zaljev, nego za sve dijelove prirode na Zemlji.