Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, slijedom Javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za potrebe uspostave Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 443.750,00 kuna, putem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju izrade projektne dokumentacije.

Od 01. ožujka 2022. godine započela je izrada arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi za potrebe rekonstrukcije postojeće građevine u kojoj će se uspostaviti Centar. Temeljem izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehničkih istraživanja pribavit će se svi potrebni relevantni podaci, koji su nužno potrebni za izradu daljnje projektno-tehničke dokumentacije, odnosno koji su nužni u fazi planiranja kao i izradi idejnog rješenja, budući je potrebno razmišljati o temeljenju budućeg objekta, osiguranju građevne jame te o drugim zemljanim i geotehničkim radovima.

Svrha Centra je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene za edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja, za ljubitelje prirode, odnosno stručne i znanstvene javnosti. Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa očuvanja ove vrste, jedne od osnovnih djelatnosti ove Javne ustanove, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) uspostava centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment.

Lokacija budućeg Centra određena je u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i objekta. Projektom predviđena lokacija centra je naselje Majkovi u Općini Dubrovačko primorje. Naselja Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste, riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima), gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Budući da je 27. siječnja 2022. godine proglašen posebni herpetološki rezervat, prvi u Republici Hrvatskoj takve kategorije, koji obuhvaća područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar predstavlja nadogradnja sadržaju Općine Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode.

Realizacija projekta iznimno je strateški važna za sektor zaštite prirode i Javnu ustanovu, ne samo za područje Općine Dubrovačko primorje, nego i Dubrovačko-neretvanske županije, budući je, 18. siječnja 2022. godine, potpisan  i Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji između Javne ustanove, Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne razvojne agencije DUNEA i Općine Dubrovačko primorje.