Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, održala je prvu u nizu internih radionica Izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije, u sklopu projekta  Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, 20. i 21. listopada 2020. godine.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 34 zaštićena dijela prirode, 2 područja očuvanja značajna za ptice (POP), te 69 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) Dubrovačko-neretvanske županije. Svrha ovih planova je Javnim ustanovama olakšati upravljanje svim područjima u nadležnosti, s ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti istih. Kroz projekt je planirana izrada pet planova upravljanja  zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskg zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

U sklopu radionice, za svako pojedino zaštićeno područje i područje ekološke mreže obuhvaćeno planom upravljanja, a temeljem dosad prikupljenih podataka, analize pritisaka i dionika s terena,  razrađena je detaljna SWOT (S-strenghts (snage); W-weaknesses (slabosti); O-opportunities (prilike); T-threats (prijetnje)) analiza s ciljem definiranja upravljačkih tema, ciljeva i aktivnosti upravljanja. Također, detaljno je razrađena analiza dionika mjerodavnih za navedena područja, da bi se što bolje definirale aktivnosti upravljanja. Suradnjom s lokalnom zajednicom prate se stavovi lokalne zajednice prema Javnoj ustanovi, ali i stavovi Javne ustanove prema lokalnoj zajednici, koja doprinosi razvoju procesa izrade plana svojim znanjem, iskustvom ili idejom.

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Korisnik projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, a partner na projektu Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt financiran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., vrijedan je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.