Park-šumu Hober u Gradu Korčuli u razdoblju od 01. do 05. veljače 2023. godine zahvatilo je olujno nevrijeme koje je uzrokovalo vjetroizvalu većeg broja stabala alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) unutar šume. Obzirom da je riječ o zaštićenom području kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te šumskom području kojim gospodare Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Korčula, nadležne službe odradile su terenski obilazak i utvrdili zatečeno stanje u park-šumi.

Sukladno procjenama djelatnika Javne ustanove i Šumarije Korčula, došlo je do vjetroizvale više od 25 stabala alepskog bora, dok je nekolicina drugih stabala uslijed vjetroizvale ostala oštećena i narušene statike. Obzirom da stabla narušene statike predstavljaju opasnost za prolaznike te prateću nematerijalnu i materijalnu imovinu, Javna ustanova provest će u suradnji sa Šumarijom Korčula radove sanacije oštećenih i izvaljenih stabala u park-šumi. Šumarija Korčula u zakonski propisanom roku izvršit će radove sanacije procijenjenog broja stabala, dok će Javna ustanova osigurati certificiranog penjača za sva stabla koja su teško dostupna, a sve kako prilikom orezivanja i sanacije ne bi došlo do oštećenja okolnih stabala, prateće infrastrukture i sigurnosti prolaznika. Radovi sanacije podrazumijevaju izvlačenje stabala sa šetnica kako bi se osigurala prohodnost unutar park-šume, rezidbu stabala narušene statike koja predstavljaju opasnost za prolaznike, usitnjavanje biljnog materijala te pravilno odlaganje istoga slaganjem u šumski red, sukladno pravilima struke. Na ovaj način osigurat će se redovno gospodarenje šumom, nesmetan daljnji razvoj sastojine, zaštita šuma od požara, zaštita od biljnih bolesti i štetočina te sve općekorisne funkcije šume.

Vjetrolomi i vjetroizvale stabala rezultat su međusobnog djelovanja nepovoljnih i ekstremnih abiotskih čimbenika, posebice jakih nevremena praćenih olujnim vjetrovima karakterističnim za priobalna i otočna područja južnog dijela Hrvatske. Kako bi se ublažile štetne posljedice ovakvih pojava, potrebno je pravovremeno i sukladno pravilima struke izvršiti sanaciju ugroženih područja. Time se posebice doprinosi smanjenju požarnog rizika, posebice u park-šumi Hober, uzevši u obzir da je riječ o području koje je zbog svoje veličine i namjene razvrstano u IIb kategoriju ugroženosti od požara sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (Narodne novine broj 62/94 i 32/97).

Radovi sanacije vjetroizvalom oštećenih stabala započet će u ožujku 2023. godine, kako bi se područje osiguralo i pripremilo za nadolazeću požarnu sezonu, a do tada apeliramo na sve posjetitelje i prolaznike na povećani oprez prilikom posjete park-šumi Hober.