Riječna kornjača (Mauremys rivulata), strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj, Odlukom Ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića 29. studenog 2021. godine, službeno je dobila okvir za upravljanje s ciljem postizanja, odnosno održanja njenog povoljnog stanja, u vidu izrade dokumenta Plan upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) s akcijskim planom.

Prijedlog Plana upravljanja izrađen je u sklopu projekta Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima), KK.06.5.2.01.0001, financiranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Aktivnosti koje sadrži Plan upravljanja planirane su za razdoblje od deset godina (2022. – 2031. godine) a isti je prvi takve vrste u nizu novih planova upravljanja ugroženim strogo zaštićenim vrstama. U izradi Plana upravljanja, kao jedan od važnih dionika procesa, na čijem području obitava riječna kornjača, sudjelovala je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Osim Javne ustanove, sudionici procesa bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Udruga Hyla, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao i lokalno stanovništvo.

Naime, prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članku Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine broj 144/13 i 73/16), plan upravljanja donosi se prvenstveno za vrste za koje postoji vjerojatnost značajnog antropogenog ili drugog negativnog utjecaja, što zahtijeva poduzimanje mjera i aktivnosti u svrhu ublažavanja tog utjecaja. Plan upravljanja izrađen je temeljem Stručne podloge, definiranjem ciljeva očuvanja kao i pripadajućih mjera i aktivnosti kako bi se ciljevi postigli. Stručna podloga rađena je temeljem postojećih relevantnih i recentnih znanstvenih i stručnih saznanja o riječnoj kornjači, ali i dodatnih terenskih istraživanja kako bi se nadopunila znanja o rasprostranjenosti, ekologiji i biologiji vrste, kvaliteti staništa i intenzitetu ljudskog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, organizirane su radionice i radni sastanci s dionicima, ali i dodatne konzultacije između ugovorenih stručnjaka, drugih nadležnih tijela i institucija te Ministarstva, kako bi se prikupili stavovi i mišljenja te osmislile provedive aktivnosti za očuvanje vrste. O nacrtu Plana upravljanja, provedeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanja.

Ciljevi i aktivnosti postavljeni su uzimajući u obzir nadolazeće desetogodišnje razdoblje. U svrhu očuvanja riječne kornjače i postizanja što boljeg stanja očuvanosti vrste kao prioritetni ciljevi prepoznati su: obnova degradiranih vodenih i kopnenih staništa važnih za ovu vrstu, primjereno održavanje tih staništa te obnova stonske populacije potpomognutim razmnožavanjem.

Budući da je rasprostranjenost riječne kornjače u Republici Hrvatskoj zabilježena samo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (Konavle, Ston, Majkovi i Delta Neretve), prepoznavajući vrijednost vrste, u tijeku je proglašenje prvog posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima kako bi se istu dodatno vrednovalo i zaštitilo. Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradili su stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja područja lokvi u Majkovima. Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom sustavno provodi istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa (ekosustav krških lokvi).

Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu. Valorizacijom područja u stručnoj podlozi dan je prijedlog za zaštitu područja u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata.

Zaštita ovog područja u kategoriji posebnog rezervata od državnog je značaja čime se na taj način ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje krških lokvi i njihove bioraznolikosti. Osim toga, u planu je i provedba projekta Uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, Općinom Dubrovačko primorje te Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA. Centar za zaštitu slatkovodnih kornjača u Majkovima obuhvatio bi uspostavljanje interpretativnog sadržaja i posjetiteljske infrastrukture te uspostavu izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu stanja riječne kornjače, što bi omogućilo obavljanje istraživanja i monitoringa u samom zaštićenom području.

Nadalje, s ciljem poboljšanja kvalitete staništa te uklanjanja izravne prijetnje, Javna ustanova, u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Udrugom HYLA, Zoološkim vrtom grada Zagreba i Hrvatskim vodama d.o.o. prijavila je projekt LIFE for Mauremys – Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County u sklopu programa LIFE-2021-SAP-NAT (Nature & Biodiversity – Standard Action Projects (SAP).

Cjelokupni dokument možete preuzeti ovdje: Plan_upravljanja_riječnom_kornjačom_s_akcijskim_planom