Usluga uklanjanja pajasena i okolne vegetacije za potrebe projekta  LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Prilog 2

Prilog 3

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o poništenju postupka