Usluga provedbe i organizacije akcije uklanjanja otpada te info-dana za Malostonski zaljev u sklopu projekta “EKO Malostonski zaljev”

Grupe, Grupa 1: Usluga organizacije i provođenja tri (3) dvodnevne akcije uklanjanja otpada iz obuhvata posebnog rezervata

u moru i područja ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev

Grupa 2: Usluga organizacije i provođenja dvodnevne edukativne radionice Pogled u plavo

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1 Troškovnik Grupa 1

Prilog 1 Troškovnik Grupa 2

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru Grupa 1.

Odluka o odabiru Grupa 2.