Logo Javna ustanova

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru