USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH KOMUNIKACIJA ZA PROLAZNIKE I KRETANJE VATROGASACA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU