PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI
ZA NABAVU USLUGE:

USLUGA IZRADE IZVJEŠĆA ZA PODRUČJA NATURA 2000 u sklopu projekta „ECOSS“, GRUPE: Grupa 1: Usluga izrade izvješća o ekološkom monitoringu, strategijama zaštite i pitanjima upravljanja u morskim područjima ekološke mreže Natura 2000, Grupa 2: Usluga izrade izvješća o uslugama ekosustava za područje ekološke mreže Malostonski zaljev, Grupa 3: Usluga izrade pregleda dostupnog znanja o ciljnim vrstama u Natura 2000 područjima, Grupa 4: Usluga izrade pregleda dostupnog znanja o ključnim ekološkim procesima u područjima ekološke mreže Natura 2000

u sklopu projekta „ECOSS – sustav ekološkog praćenja u Jadranskom moru: oceanografski monitoring za biološku raznolikost“ sufinanciran kroz program prekogranične suradnje 2014-2020 Italija – Hrvatska

Obavijest o nadmetanju (1)

Prilog 1_TROSKOVNIK_GRUPA_1

Prilog 1_TROSKOVNIK_GRUPA_2

Prilog 1_TROSKOVNIK_GRUPA_3

Prilog 1_TROSKOVNIK_GRUPA_4

DON_USLUGA

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Odluka o odabiru grupa 1

Odluka o odabiru grupa 2

Odluka o odabiru grupa 3

Odluka o odabiru grupa 4