Usluga izrade i postavljanja informativno, interpretativnih i edukativnih tabli

u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru