DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Grupa 1: Usluga izrade edukativnih kataloga na hrvatskom i engleskom jeziku o prirodnoj baštini Malostonskog zaljeva

Grupa 2: Usluga izrade edukativnih videozapisa o prirodnoj baštini Malostonskog zaljeva

Evidencijski broj nabave: JN – 6/2020

Projekt je sufinanciran kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, 2014-2020

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik Grupa 1

Troškovnik Grupa 2

Zapisnik

Odluka o odabiru Grupa 1

Odluka o odabiru Grupa 2