Usluga izrade edukativnih i promotivnih materijala u sklopu projekta

Uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1_TROSKOVNIK

Prilog 2 Troškovnik

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru grupa 1

Odluka o odabiru grupa 2