Dokumentacija o nabavi
za provedbu postupka jednostavne nabave usluge

Usluga izrade dokumenata za očuvanje močvarnog staništa (River Contract)
u sklopu projekta CREW

Projekt je sufinanciran kroz program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, 2014-2020
Evidencijski broj nabave: JN – 3/2020

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

D4.3.1_Alternative scenarios_TEMPLATE

D4.3.2_Sharing and assessing scenarios_TEMPLATE

D4.3.3_Territorial Labs_TEMPLATE

D4.3.4_Wetland Contract-Action Plan_TEMPLATE

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru