Prepoznajući veliku ulogu javnosti u zaštiti prirode i očuvanju bioraznolikosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja već petu godinu zaredom provodi akciju Jeste li ih vidjeli? s ciljem određivanja rasprostranjenosti kornjaša te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja. Naime, Republika Hrvatska dužna je pratiti i očuvati stanje kornjaša povoljnim.

Jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu. Tijelo im je podijeljeno u tri dijela: glava, prsa i zadak. Naziv tvrdokrilci nose zbog tvrdog egzoskeleta, vanjskog oklopa izgrađenog iz hitina i pokrilja (elitri) koji prekrivaju zadak. Poznati su kao indikatori stanja šumskih ekosustava, budući njihova prisutnost potvrđuje očuvanost, raznolikost i kvalitetu staništa. Promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju, svakako predstavlja ugrozu za opstanak ove vrste.

Sve tri vrste kornjaša, koje se prate akcijom Jeste li ih vidjeli?, nalaze se na popisu Direktive Europske unije o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC), pa je iz tog razloga Republika Hrvatska proglasila područja važna za očuvanje vrsta i staništa (POVS područja) ekološke mreže. Na taj način POVS područja dio su Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, stoga je Republika Hrvatska dužna pratiti stanje očuvanosti i cjelovitost tih područja ekološke mreže, kao i pratiti stanje te rasprostranjenost ovih vrsta.

Kako bi kartografski prikaz rasprostranjenosti kornjaša bio što pristupačniji, kreiran je poseban sloj u sklopu preglednika Bioportalu (web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode), koji bilježi sve dojave, prostorno prikazane i lako pretražive, uključivanjem sloja rasprostranjenost vrsta/Saproksilni kornjaši.

Svi zaljubljenici u prirodu, kada opaze jelenka (Lucanus cervus), alpinsku strizibubu (Rosalia alpina) i veliku četveropjegu strizibubu (Morimus asper funereus) mogu, putem obrasca za dojavu nalaza (http://lime.mzoe.hr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/812256/newtest/Y/lang/hr) ili na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr, dostaviti fotografiju (uz navođenje datuma, vremena i lokacije zapažanja te ime i prezime opažača). Za sve ljubitelje prirode, koji se pridruže akciji svojim dojavama, predviđene su, kao nagrade, obiteljske ulaznice za posjet Nacionalnom parku Sjeverni Velebit.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županijepoziva stanovništvo i posjetitelje Dubrovačko-neretvanske županije da se uključe u vrijednu akciju i time aktivno doprinesu očuvanju zaštite prirode i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, a time i Republike Hrvatske. U području Dubrovačko-neretvanske županije zabilježene su dvije od tri navedene vrste – Jelenak (Lucanus cervus) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus).

Više detalja možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://mzoe.gov.hr/vijesti/ministarstvo-provodi-akciju-jeste-li-ih-vidjeli/5930.