Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Udrugom Biom i uz podršku Policijske postaje Metković, sudjelovali su akciji uklanjanja ilegalnih drvenih objekata u posebnom ornitološkom rezervatu Prud u području delte Neretve. U danima koji su prethodili akciji, prostorno su locirani objekti uz nelegalno novoformirana jezerca tzv. plane, na koja ptice slijeću kako bi se hranile i odmarale. Uklanjanje je obavljeno 11. siječnja 2020. godine, po izdanom rješenju Državnog inspektorata, Sektora inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Službe inspekcijskog nadzora Jadranska Hrvatska.

Osnovni cilj akcije je suzbijanje krivolova u posebnim ornitološkim rezervatima u delti Neretve, u kojima lovne aktivnosti nisu dozvoljene prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). Također prema Zakonu od lovstvu (Narodne novine br. 99/18 i 32/19) u pojasu 200 metara od granice posebno zaštićenih dijelova prirode, nije dozvoljen lov divljači kao ni postavljanje lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata. Krivolov, također podrazumijeva ubijanje životinjskih vrsta na nedozvoljene načine i zabranjenim područjima, a ukoliko se odvija u većim razmjerima, predstavlja i izniman društveni problem, koji se reflektira na različite aspekte razvoja nekog područja.

Izuzetno je važno naglasiti da, kao tijelo javne uprave, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije nema, niti može imati bilo kakvo negativno stajalište o lovstvu. Zakon o lovstvu između ostalog, definira lovne vrste, način njihovog lova, godišnji period u kojem se lov na njih odvija te područja u kojima ih je dozvoljeno loviti. Stoga je jasno da sektori lovstva i zaštite prirode u budućnosti moraju intenzivnije surađivati na suzbijanju krivolova, a nikako ga opravdavati.

Delta rijeke Neretve predstavlja najveće i najvrjednije ostatke rijetkih reliktnih sredozemnih močvara u Hrvatskoj sa očuvanim obalnim lagunama i jedna je od malobrojnih preostalih u Europi. Jedina je prava delta i ujedno najveće riječno ušće u Hrvatskoj, koja je u dobrom dijelu sa svim svojim obilježjima vlažnog i močvarnog područja još uvijek očuvana. Iako je veći dio nekad nepreglednih močvarnih prostora danas izmijenjen, ovdje su još uvijek očuvane velike površine močvarnih staništa, a posebno su značajni prostrani trščaci, koji su najveći i vrstama najbogatiji u cijelom sredozemnom dijelu Hrvatske.

Sa stanovišta biološke i krajobrazne raznolikosti, delta Neretve predstavlja jedno od najvrjednijih područja u Hrvatskoj, budući da je uvrštena u europsku ekološku mrežu Natura 2000 s ciljem očuvanja staništa i ciljnih vrsta. Na Neretvi godišnje zimuje više od 10.000 ptica, uključujući i nekoliko tisuća jedinki raznih vrsta pataka i liske koje su i najviše izložene krivolovu.