Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Malostonski zaljev, koji je javno predstavljen uTvrđavi Veliki kaštio, 12. siječnja 2023. godine. Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže donosi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Sudionike su uvodno pozdravili ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijana Miljas Đuračić i putem online platforme načelnik Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti, Josip Hren koji se prisutnima obratio u ime Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Pored javnih institucija, javnom izlaganju prisustvovalo je i lokalno stanovništvo kao dionici koji imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te su njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području imalo veliki utjecaj u izradi Prijedloga Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristili su se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Natura 2000 Malostonski zaljev.

Javno izlaganje Prijedloga Plana upravljanja sastojalo se od uvodne prezentacije o Prijedlogu  plana upravljanja, procesu nastajanja te glavnih sastavnica istoga.

Nakon obrazloženja sastavnih dijelova izrade dokumenta, slijedila su pitanja sudionika na koja su odgovarali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri nadležnom Ministarstvu te predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Plan upravljanja područjem ekološke mreže i zaštićenim područjem Malostonski zaljev obuhvaća jedno područje ekološke mreže značajno za vrste i stanišne tipove i jedno zaštićeno područje.

Područje Malostonskog zaljeva zaštićeno je 1983. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) u kategoriji Posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev upravo radi važnosti ekosustava za uzgoj školjkaša – europske plosnate kamenice i dagnje. Osim toga, područje Malostonskog zaljeva značajno je za očuvanje stanišnih tipova i vrsta kao područje ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev, proglašeno Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/2019).