Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova More i krš Splitsko-dalmatinske županije izradile su Prijedlog Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, koji je javno predstavljen u tvrđavi Veliki Kaštio u Stonu, dana 31. svibnja 2023. godine.

Sudionici koji imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih, kao i njihova iskustva, mišljenja i svakodnevno djelovanje u ciljanom području imalo je veliki utjecaj u izradi Prijedloga Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristili su se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Područje obuhvaćeno Prijedlogom Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac je istoimeno područje ekološke mreže HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, a proglašeno je područjem ekološke mreže kao međunarodno važno područje za 20 ciljnih vrsta ptica. Područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac obuhvaća otok Hvar, poluotok Pelješac, istočnu polovicu otoka Korčule te morski dio i otočiće između Korčule i Pelješca.

Nakon uvodnih riječi, u okviru Javnog izlaganja predstavljen je izrađeni Prijedlog Plana upravljanja, proces njegovog nastajanja te glavne sastavnice istoga.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja područja ekološke mreže, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje i pokazatelje provedbe plana.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže donosi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja Javne ustanove.