Slijedom prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima koju  je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), danas je u Zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja u Slanome održano javno izlaganje predmetne Uredbe.

Sudionike su uvodno pozdravili ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijana Miljas Đuračić, načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić i predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) – Uprave za zaštitu prirode, Daniel Springer, Voditelj Službe za zaštićena područja.

Pored javnih institucija, javnom izlaganju prisustvovalo je i lokalno stanovništvo.

Javno izlaganje prijedloga Uredbe sastojalo se od uvodne prezentacije o načinu proglašavanja predloženog područja za zaštitu u kategoriji posebnog rezervata herpetološkog, ujedno i prvog u Republici Hrvatskoj.

Nakon obrazloženja sastavnih dijelova javnog izlaganja slijedila su pitanja sudionika na koja su odgovarali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri nadležnom Ministarstvu te predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Dodatni sadržaj javnog izlaganja bio je stručni obilazak lokve u Donjim Majkovima gdje su predstavnici Javne ustanove stručno proveli zaniteresirane sudinike i još jednom naglasili važnost očuvanja i zaštite prirodnih vrijednosti spomenutog područja, budući se radi o iznimnom lokalitetu kojeg čine dvije lokve u Majkovima Donjim te lokva u Prljevićima.

Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste, riječne kornjače (Mauremys rivulata). Oba lokaliteta dio su ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima) gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Lokve u Majkovima, predložene za zaštitu, jedno su od ukupno 4 područja u Republici Hrvatskoj gdje je do sada pronađena riječna kornjača i u relativno su zadovoljavajućem stanju. Međutim, njima je potrebno aktivno upravljati sukladno smjernicama definiranima u stručnoj podlozi za proglašenje zaštićenog područja.

Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom i specijaliziranim udrugama uz podršku Ministarstva i održivog razvoja te Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa (ekosustav krških lokvi).

Ovim proglašenjem doprinosi se ostvarenju ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, kao i ostvarenju ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.