Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom, Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, Hrvatskim vodama i Udrugom Hyla održala je radionice za dionike Planiranje aktivnosti na vodnim tijelima i malim poljoprivrednim površinama od 25. do 27. travnja 2023. godine u ciljanim područjima projekta – Stonu, Slanome i Konavlima. 

 

Cilj radionica, kojima su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava, lovačkih društava, udruga poljoprivrednika i OPG-ova, vlasnici zemljišta na kojima se nalazi stanište riječne kornjače (Mauremys rivulata), bio je pobliže upoznavanje s projektom Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji LIFE for Mauremys kao i predstavljanje biologije vrste, prijetnje za opstanak iste te daljnji koraci za njeno očuvanje. Predmetna radionica bila je veoma interaktivna budući da su rezultirale novim korisnim informacijama za poboljšanje uvjeta staništa ove strogo zaštićene vrste. Tijekom ovih radionica identificirani su ključni dionici koji svojim djelovanjem doprinose očuvanju riječne kornjače i njenog staništa te ih se planira uključiti u Suradničko vijeće koje će se oformiti u budućim fazama projekta.

Osim teoretskog dijela radionice, održan je zajednički terenski obilazak staništa u Stonu, Majkovima i Konavlima, kojim se utvrdilo trenutno stanje istih, kao i staništa koja je potrebno revitalizirati. S lokalnom zajednicom utvrđene su prijetnje za opstanak riječne kornjače, te je dogovorena vrsta i postavljanje repelenata na mikrolokacijama, čime su definirani daljnji koraci projekta.

Projekt  Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji LIFE for Mauremys imat će veliki značaj i doprinos očuvanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije. Podizanjem razine ekološke svijesti lokalnih zajednica Županije kroz edukativne aktivnosti projekta o važnosti i potrebi očuvanja zaštićene prirodne baštine, za život čovjeka podići će se kvaliteta života te će se pridonijeti korištenju svih potencijala za održivi gospodarski razvoj područja (ekološka poljoprivreda, održivi turizam i sl.) uz ispunjavanje ciljeva zaštite bioraznolikosti. Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Projekt LIFE for Mauremys skupa sa Centrom za zaštitu i očuvanje slatkovodnih kornjača, riječne i barske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sastavni su dio strateškog dokumenta Županije, Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine.

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. Budući da obitava u lokvama koje su antropogenog podrijetla, stoljećima korištene i održavane, pritisci na područje se očituju upravo u zapuštanju poljoprivrednih aktivnosti. Najveće prijetnje riječnoj kornjači predstavljaju degradacija i gubitak staništa uzrokovan kanalizacijom vodenih tokova, ekološka sukcesija, ilegalno korištenje vrša, te prisustvo invazivnih stranih vrsta.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.