Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Pelješac, koji je javno predstavljen u Vijećnici Općine Orebić, dana 12. lipnja 2023. godine. Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenih područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) .

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici javnih institucija, kao i lokalno stanovništvo koji  kao dionici koji imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih, a njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području imalo je veliki utjecaj u izradi Prijedloga Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristili su se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže Pelješac.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Pelješac obuhvaća devet područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) i četiri zaštićena područja. Područja ekološke mreže obuhvaćena Prijedlogom Plana upravljanja su: Jugoistočni dio Pelješca, Gorska jama, Orebić – Osičac, Izvor špilja kod Jurjevića, Solana Ston, Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac, Uvala Divna – Pelješac, Stonski kanal, Rt Rukavac – Rt Marčuleti. Zaštićena područja obuhvaćena Prijedlogom Plana upravljanja su: Posebni rezervat šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu, Spomenik parkovne arhitekture Orebić – skupina čempresa, Značajni krajobraz Uvala Prapratno i Značajni krajobraz Uvala Vučine.

Nakon uvodnih riječi, u okviru Javnog izlaganja predstavljen je izrađeni Prijedlog Plana upravljanja, proces njegovog nastajanja te glavne sastavnice istoga, slijedila su pitanja sudionika na koja su odgovarali predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže donosi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja Javne ustanove.