Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Korčula, koji je javno predstavljen u Vijećnici Grada Korčule, dana 13. lipnja 2023. godine. Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenih područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Plan upravljanja  zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Korčule obuhvaća četrnaest područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) i osam zaštićenih područja. Područja ekološke mreže obuhvaćena Prijedlogom Plana upravljanja su: Istočni dio Korčule, Otok Proizd i Privala na Korčuli, Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka, Pupnatska luka, Uvala Orlanduša, Pavja luka, Akvatorij južno od uvale Pržina i sjeverno od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, Otočić Kosor kod Korčule, Otočić Veli Pržnjak kod Korčule, Tabaina špilja, Jama Stračinćica, Šaknja rat, otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica i Badija i otoci oko Korčule. Zaštićena područja obuhvaćena Planom upravljanja su: Park-šuma Hober, Park-šuma Ošjak, Posebni rezervat šumske vegetacije Kočje, Spomenik parkovne arhitekture Čara-čempres, Spomenik parkovne arhitekture Korčula-drvored čempresa, Spomenik prirode Vela spilja i Značajni krajobraz Badija.

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici javnih institucija, kao i lokalno stanovništvo koji  kao dionici koji imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih, a njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području imalo je veliki utjecaj u izradi Prijedloga Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristili su se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjma ekološke mreže Korčula.

Nakon uvodnih riječi, u okviru Javnog izlaganja predstavljen je izrađeni Prijedlog Plana upravljanja, proces njegovog nastajanja te glavne sastavnice istoga, slijedila su pitanja sudionika na koja su odgovarali predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže donosi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja Javne ustanove.