Predstavljanjem LIFE for Mauremys u Dubrovniku, 20. listopada 2022. godine, započela je provedba aktivnosti projekta: Riječna kornjača – očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom, Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, Hrvatskim vodama i Udrugom Hyla kroz četiri iduće godine provest će aktivnosti koje se tiču poboljšanja konzervacijskog statusa riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te dugoročno pravilno upravljanje istima.

Početni sastanak projekta (Kick off) otvorila je Marijana Miljas Đuračić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije uz prisustvo Župana Nikole Dobroslavića, predstavnike projektnih partnera, javnih institucija, jedinica lokalne samoprave kao i predstavnike medija.

Naglašavajući važnost projekta kao i njegove provedbe, ravnateljica Marijana Miljas Đuračić istaknula je da je odobrenje projekta potvrda sustavnog rada Javne ustanove na zaštiti i očuvanju riječne kornjače koja se nalazi samo u našoj Županiji. Javna ustanova svojim aktivnostima, znanstveno stručnim istraživanjima i projektima koje provodi, od kojih je i projekt Life for Mauremys, u suradnji sa znanstvenom zajednicom, prvenstveno doprinosi zaštiti i očuvanju svih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Županije koje su joj dane na upravljanje, međutim nastoji doprinijeti ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije, sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode te kroz sve svoje aktivnosti i projekte, osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti održivom razvoju gospodarskih djelatnosti. Life program je prestižan program, gdje je jako teško dobiti projekt, financiraju se dobro napravljeni projekti i bitno je da projekt ima doprinos za širu zajednicu zemalja Europske unije.

Potporu projektu također je dalo i Ministarstvo gospodarstva Zavod za zaštitu okoliša i prirode budući se prisutnima, putem video veze, obratio Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Čestitao je svim partnerima projekta budući je isti prolazio dosta težak put do samog odobrenja i pohvalio ideju projektne prijave. Dosegnuo je europsku razinu u natjecanju s preko 160 projekata iz 27 zemalja članica i uspio postići dovoljan broj bodova za financiranje. Važan je za vrstu koja je ugrožena, čije je stanje na razini mediteranske biogegografske regije ocijenjeno kao loše i kroz projekt će se stanje značajno poboljšati kroz obnovu staništa i jačanje populacije same vrste te uklanjanja pritisaka. Vrijednost projekta je integrirani multidisciplinarni pristup, koji uključuje znanost i praksu vodnog gospodarstva, zaštite prirode i poljoprivrede, što je sjajan put za rješavanje problema u zaštiti prirode i osiguranje boljeg i očuvanijeg stanja bioraznolikosti.

Župan Nikola Dobroslavić pohvalio je napore Javne ustanove u ovom projektu, njegovoj prijavi ali i implemetaciji koja slijedi u narednom razdoblju i budući je isti rezultat znanja i napora svih koji sudjeluju u projektu. Javna ustanova je dokazala da razumije obveze i načine kako uspjeti u realizaciji aktivnosti. Županija je prepoznata kao jedinica lokalne samouprave s bogatim kulturnim naslijeđem, ali i prirodnom baštinom s pripadajućom bioraznolikosti, budući je jedini prostor u kojem obitava riječna kornjača te se ulaže dodatni napor da se ojača svijest o važnosti bioraznolikosti i očuvanja prirodne baštine, što je bitno za razvoj svijesti sugrađana kao i turističke indistrije, koja može imati benefite od ovakvih projekata. Naime, Javna ustanova razradila je dva projekta koji žele prestaviti javnosti gdje bi interpretirali bogatstvo prirodne baštine – Centar za zaštitu i očuvanje slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u naselju Majkovi i Interpretacijsko-istraživačko-edukacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline rijeke Neretve u Novim Selima za koje se se nadamo da će biti podržani sredstvima Europskih fondova.

Prisutnima su se također obratili, putem videoveze, predstavnici ostalih projektnih partnera, Sveučilišta u Zagrebu Agrononskog fakulteta, Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba, Hrvatskih voda kao i Udruge Hyla naglašavajući važnost ovog projekta u očuvanju kritično ugrožene vrste u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, riječne kornjače.

Nakon uvodnih pozdrava, voditeljica projekta Dragica Šalamon, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i voditeljica odnosa s javnošću Davorka Maljković, predstavnica Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba predstavile su projekt, projektne partnere kao i dionike.

U sklopu navedenog projekta poboljšat će se kvaliteta staništa strogo zaštićene vrste riječne kornjače na lokacijama Delta Neretve, Gornji Majkovi, selo Prljevići, Konavosko polje te jugoistočni dio poluotoka Pelješca (Stonsko polje) u okviru europske ekološke mreže Natura 2000. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijski centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače (Mauremys rivulata) kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa (ekosustav krških lokvi). Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu.

Nadalje, proglašenjem posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima, prvog takve kategorije u Hrvatskoj, upravo radi riječne kornjače, u tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u naselju Majkovi te je isti logičan nastavak proglašenja i dodatan doprinos zaštiti i očuvanju prvenstveno riječne ali i barske kornjače, ali i nadogradnja sadržaju Općine Dubrovačko primorje.

Ovaj projekt će imati veliki značaj i doprinos očuvanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće bioraznolikosti Županije. Podizanjem razine ekološke svijesti lokalnih zajednica Dubrovačko-neretvanske županije kroz edukativne aktivnosti projekta o važnosti i potrebi očuvanja zaštićene prirodne baštine Dubrovačko-neretvanske županije za život čovjeka podići će se kvaliteta života te će se pridonijeti korištenju svih potencijala za održivi gospodarski razvoj područja (ekološka poljoprivreda, održivi turizam i sl.) uz ispunjavanje ciljeva zaštite bioraznolikosti.

Projekt LIFE for Mauremys skupa s Centrom za zaštitu i očuvanje slatkovodnih kornjača, riječne i barske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sastavni su dio Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, strateškog dokumenta Županije.

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Budući da obitava u lokvama koje su antropogenog podrijetla, stoljećima korištene i održavane, pritisci na područje se očituju upravo u zapuštanju poljoprivrednih aktivnosti. Najveće prijetnje riječnoj kornjači predstavljaju degradacija i gubitak staništa uzrokovan kanalizacijom vodenih tokova, ekološka sukcesija, ilegalno korištenje vrša te prisustvo invazivnih stranih vrsta.

Projekt se financira kroz Program LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.