Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izradila je Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Konavle , koji je javno predstavljen u Domu kulture u Čilipima, dana 15. lipnja 2023. godine.

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici javnih institucija, kao i lokalno stanovništvo koji  kao dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih, a njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području imalo je veliki utjecaj u izradi Prijedloga Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristili su se prilikom obrade podataka i implementirali u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Konavle.

Nakon uvodnih riječi, u okviru Javnog izlaganja predstavljen je izrađeni Prijedlog Plana upravljanja, proces njegovog nastajanja te glavne sastavnice istoga, slijedila su pitanja sudionika na koja su odgovarali predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenih područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Plan upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima Konavle obuhvaća šest područja ekološke mreže značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) i tri zaštićena područja.

Područja ekološke mreže obuhvaćena Prijedlogom Plana upravljanja su: Sniježnica i Konavosko polje, Bobara, Mrkan i Supetar, Konavoske stijene, Poluotok Molunat, Vilina špilja i Akvatorij uz Konavoske stijene. Zaštićena područja obuhvaćena Prijedlogom Plana upravljanja su: Posebni ornitološki rezervat Mrkan, Bobara i Supetar, Spomenik prirode geomorfološki Šipun i Značajni krajobraz Konavoski dvori.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže donosi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja Javne ustanove.