Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije započela je projekt Speleološko i biospeleološko istraživanje izvorišta rijeke Omble kojim će se detaljno istražiti podzemni sustav rijeke Omble u obuhvatu zaštićenog područja značajnog krajobraza – Rijeka Dubrovačka i području ekološke mreže Natura 2000 Paleoombla-Ombla. U tijeku su terenska istraživanja koja se odvijaju u razdoblju od 08. do 14. kolovoza 2022. godine. Važno je istraknuti da su po prvi puta pronađene jedinke čovječje ribice (Proteus anguinus) a dosad je bilo poznato da je ista prisutna kroz DNA analizu vode. Sukladno prikupljenim terenskim podacima i analizi podataka, dobit će se detaljan uvid i pregled bioraznolikosti dosad neistraženog područja rijeke Omble.

Projekt se sufinancira sredstvima Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika uz tehničko terensku podršku Vodovoda Dubrovnik d.o.o. U okviru projekta detaljno će se istražiti podzemni špiljski sustav izvorišta Omble, izraditi nacrt cjelokupnog sustava, izračunati zapremnina vode te kartirati vodena bioraznolikost.

Zbog kompleksnosti i obilježja područja do danas je istraženo svega 40 metara dubine glavnog kanala izvorišta, međutim sukladno dosadašnjim istraživanjima procjena je da je dubina znatno dublja i seže do minimalno 100 metara dubine uz postojanje bočnih kanala pored glavnog kanala.

Izrazitu vrijednost područja, kojim upravlja Javna ustanova, potvrđuje činjenica da cijeli podzemni sustav rijeke Omble osigurava pitku vodu za stanovnike i posjetitelje šireg područja Grada Dubrovnika, stoga je bilo ključno započeti istraživanja koja će rezultirati ciljanim i aktualnim podacima kako bi se mogla adekvatno planirati zaštita i očuvanje bioraznolikosti, ali i najvrijednijeg resursa, pitke vode.

Područje Rijeke Dubrovačke, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), zaštićeno je 1964. godine u kategoriji značajnog krajobraza zbog iznimnih krajobraznih vrijednosti potopljene riječne doline sa strmim i izrazito visokim obalnim stranama. Također, važno je istaknuti da je ovo područje dio europske ekološke mreže Natura 2000 te je, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), zaštićeno kao područje očuvanja značajno za vrste i staništa HR20001010 Paleoombla-Ombla.

Ovo je područje od iznimne važnosti za očuvanje bioraznolikosti jer predstavlja jedno od najbogatijih regija špiljske faune na svijetu. Paleoombla-Ombla bilježi najmanje 200 vrsta (70 vrsta su troglobionti i stigofili), dok špiljski sustav Vilina špilja-Ombla ima najveću raznolikost špiljske faune u Hrvatskoj sa poznatih 160 vrsta od kojih su mnoge endemi, a 23 vrste se navode u Crvenoj knjizi špiljske faune Hrvatske. Od ciljnih Natura 2000 vrsta ističu se riba popovska gaovica, razne vrste šišmiša među kojima su veliki potkovnjak, južni potkovnjak, oštrouhi šišmiš, dugokrili pršnjak i riđi šišmiš te razne vrste vodozemaca među kojima su barska kornjača, riječna kornjača i čovječja ribica.

Ovim istraživanjem zabilježene su tri juvenilne jedinke čovječje ribice, čime je potvrđena vijabilna populacija i javlja se potreba za njezinom zaštitom.

Također je ustanovljena značajna populacija popovske gaovice (Delminichthys ghetaldii) čime je ova populacija postala najbrojnija poznata unutar areala Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Područje rijeke Omble pripada duboko okršenom području Paleoomble, koja predstavlja jedinstveno krško područje Dinarida, kroz koju se oborinska voda šireg područja Popovskog polja u susjednoj Bosni i Hercegovini podzemno drenira prema Jadranskom moru, odnosno vruljama na morskoj obali i izvorištu najkraće rijeke na svijetu. Osim toga, područje Paleoomble karakterizira iznimno velik broj speleoloških objekata, među kojima se ističu geomorfološki spomenici prirode Špilja za Gromačkom vlakom i Močiljska špilja, Sumporna špilja kod Mokošice, špiljski sustav Vilinska špilja-izvor Omble, te cijela Rijeka Dubrovačka kao značajni krajobraz.

Video zapis pronalaska čovječje ribice možete pogledati niže.