Objave

Održane akcije čišćenja zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara

Usluga održavanja i čišćenja postojećih komunikacija za prolaz i kretanje vatrogasaca