Objave

Održane akcije čišćenja zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara

USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH KOMUNIKACIJA ZA PROLAZ I KRETANJE VATROGASACA