Objave

Dionička radionica s uzgajivačima školjkaša i riba

Održana prva dionička radionica s uzgajivačima školjkaša i riba u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićeno područje i područje ekološke mreže Malostonski zaljev

Dionička radionica s uzgajivačima školjkaša i riba

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 03. ožujka 2021. godine, u Stonu, održala je prvu dioničku radionicu s uzgajivačima školjkaša i riba u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR4000015 Malostonski zaljev, Posebni rezervat u moru Malostonski zaljev (PU 6146), u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Sudionici su se upoznali sa svrhom i procesom izrade strateškog dokumenta Plana upravljanja za zaštićeno područje Posebni rezervat u moru Malostonski zaljev i područje ekološke mreže HR4000015 Malostonski zaljev, te projektima i aktivnostima Javne ustanove koje se provode s ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti Malostonskog zaljeva. Na temelju vlastitog iskustva i poznavanja spomenutih područja, prisutni su identificirali vrijednosti područja i pritiske na području Malostonskog zaljeva.

Uzgajivači školjkaša i riba prepoznati su kao jedni od najvažnijih dionika za navedena područja budući da imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednosti i ugroza istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionice koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjim i područjem ekološke mreže Natura 2000.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.