Objave

Terenski dio radionice na rijeci Neretvi

Održana radionica Programa praćenja stanja za slatkovodne ribe primorska paklara (Lethenteron zanandreai) i neretvanski vijun (Cobitis narentana)

Usluga izrade arhitektonskog stanja zgrade i geotehnički istražni radovi