Objave

Dionička radionica_PU 6147 i PU 7014

Održana peta dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca i četvrta dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za područje ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže Srednjedalmatinski otoci i Pelješac