Objave

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara

Jednostavna nabava Usluga stručnjaka za provedbu nabava u sklopu projekata „ECOSS“, „CREW“ i „CHANGE WE CARE“

Jednostavna nabava usluga speleološkog i biospeleološkog istraživanja poluotoka Pelješca

Javni poziv za nabavu usluga organizacije edukacija za osobe s invaliditetom u sklopu projekta (KK.06.1.2.02.0012) „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“