Objave

Javna nabava za uslugu Speleološko i biospeleološko istraživanje Omble

Logo Javna ustanova

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga izrade i postavljanja ploča u sklopu projekta Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u svrhu održivog razvoja lokalnih zajednica u prekograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”

Jednostavna nabava usluge – Usluga sanacije i pregleda dviju platana u Trstenom

Jednostavna nabava usluge – Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta CREW

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“

Usluga izrade izvješća za područja Natura 2000 u sklopu projekta „ECOSS“,

Nabava i uspostava opreme za uspostavu videonadzora za zaštitu od požara