Objave

Održana prva dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 25. veljače 2021. godine održala je prvu od ukupno četiri predviđene radionice za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR2001367 I dio Korčule, HR3000154 Pupnatska luka, HR3000155 Uvala Orlanduša, HR3000156 Pavja luka, HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, HR2001420 Otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica, HR4000007 Badija i otoci oko Korčule, Značajni krajobraz-Badija, Park šuma-Hober, Spomenik parkovne arhitekture-skupina stabala-Drvored čempresa na otoku Korčuli, Posebni rezervat šumske vegetacije-Kočje, Spomenik  prirode-rijetki primjerak drveća-Hrast u Žrnovu, Spomenik parkovne arhitekture-pojedinačno stablo-Čara čempres (PU 6016), HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014), u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, putem Zoom online platforme.

Radionici su prisustvovali predstavnici Grada Korčule, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, FLAG-a Južni Jadran, Regionalne agencije DUNEA, Ministarstva poljoprivrede, Javne ustanove More i krš, Županijske lučke uprave Korčula, Planinarskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije, Adriatica, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije,  i dr., koji su iznimno važni dionici u postupku izrade Plana upravljanja Korčula.

Prisutni su se upoznali sa svrhom i procesom izrade strateškog dokumenta Plana upravljanja, područjima ekološke mreže HR2001367 I dio Korčule, HR3000154 Pupnatska luka, HR3000155 Uvala Orlanduša, HR3000156 Pavja luka, HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, HR2001420 Otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica, HR4000007 Badija i otoci oko Korčule, HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, zaštićenim područjima Značajni krajobraz-Badija, Park šuma-Hober, Spomenik parkovne arhitekture-skupina stabala-Drvored čempresa na otoku Korčuli, Posebni rezervat šumske vegetacije-Kočje, Spomenik prirode-rijetki primjerak drveća-Hrast u Žrnovu, Spomenik parkovne arhitekture-pojedinačno stablo-Čara čempres te projektima i djelatnostima Javne ustanove koje se provode s ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti otoka Korčule.

U sklopu radionice sudionici su na temelju vlastitog iskustva i poznavanja spomenutih područja identificirali vrijednosti područja i pritiske na područjima otoka Korčule. Također su doprinijeli izradi elemenata vizije s ciljem određivanja budućeg višegodišnjeg strateškog upravljanja i kreiranju novih vrijednosti te zaštite prirodne baštine otoka Korčule. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

Najava prve dioničke radionice u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Natura

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja. Planovi upravljanja izrađuju se u okviru europskog projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kojem je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, ukupne vrijednosti 186.497.150,36 kn. Jedan od suradnika na projektu je i Javna ustanova.

U četvrtak 25. veljače 2021. godine održat će se prva dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže kopnenog i morskog dijela otoka Korčule (PU 6016).

Radionica će se održati

25. veljače 2021. godine (četvrtak) od 10.00 do 14:00 h

putem Zoom online platforme.

Ovo je ujedno prva od ukupno 4 planirane dioničke radionice u procesu izrade Plana upravljanja za područje otoka Korčule koja će obuhvatiti sljedeća zaštićena područja i područja ekološke mreže:

 • HR2001367 I dio Korčule
 • HR3000154 Pupnatska luka
 • HR3000155 Uvala Orlanduša
 • HR3000156 Pavja luka
 • HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić
 • HR2001420 Otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica
 • HR4000007 Badija i otoci oko Korčule
 • Značajni krajobraz Badija
 • Park šuma Hober
 • Spomenik parkovne arhitekture-skupina stabala-Drvored čempresa na otoku Korčuli
 • Posebni rezervat šumske vegetacije Kočje
 • Spomenik prirode-rijetki primjerak drveća-Hrast u Žrnovu
 • Spomenik parkovne arhitekture-pojedinačno stablo-Čara čempres

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. To je obavezan dokument za donošenje za zaštićena područja na temelju Zakona o zaštiti prirode te za područja ekološke mreže na temelju Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže koji za cilj ima dugoročno planirati aktivnosti sa svrhom očuvanja svih prirodnih vrijednosti zbog kojih  je neko područje zaštićeno, te poticati održivi razvoj s ciljem očuvanja područja za buduće nadolazeće generacije. Donosi se za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina.

Iako je Plan upravljanja strateški, dugoročni i planski dokument Ustanove, podrazumijeva obveznu primjenu za sve subjekte koji obavljaju bilo kakvu djelatnost u zaštićenom području.

Uključivanja javnosti u samu izradu Plana upravljanja je ključan i iznimno važan proces koji za cilj ima dobiti što relevantnije i točnije podatke o aktivnostima, vrijednostima i ugrozama u zaštićenom području. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja.

Rezultati prikupljeni tijekom predviđenih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Pored zaštićenih područja i područja ekološke mreže otoka Korčule, izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže za kopneni i morski dio poluotoka Pelješca, kopneni i morski dio Općine Konavle te kopneni i morski dio Malostonskog zaljeva te za područje ekološke mreže Natura 2000 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac značajno za očuvanje ptica.

Ovim putem pozivamo sve relevantne dionike da se uključe u proces izrade Planova upravljanja kako bi svojim iskustvom i znanjem doprinijeli izradi Planova upravljanja a samim time doprinijeli zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

https://us02web.zoom.us/j/81025356535?pwd=QWhEOUtONkhkb3BZaFdObitnQkc2dz09

Agenda_Radionica_Korčula_25.02.2021. 

Tehnicke_upute_Korcula_radionica

 

 

Posidonija, Posidonia oceanica

Obavljeno istraživanje livada posidonije u podmorju otoka Badije te uz poluotok Ražnjić na otoku Korčuli

Posjet Spili Nakovana

Uz neposredni nadzor Javne ustanove, Društvo turističkih vodiča Korčula posjetilo Spilu Nakovanu

Ispitivanje zdravstvenog stanja čempres Čara

Ispitivanje zdravstvenog stanja piramidalnog čempresa u naselju Čara na otoku Korčuli

gss

Zdrav za 5! u Korčuli