Objave

Orezivanje i nadzor hrast crnika u Žrnovu

PROVEDENO OREZIVANJE HRASTA CRNIKE (Quercus ilex. L) NA PREDJELU KLOKOLINA U ŽRNOVU NA OTOKU KORČULI