Objave

Treća dionička radionica

Održana treća dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

Održana prva dionička radionica u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže otoka Korčule

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije dana 25. veljače 2021. godine održala je prvu od ukupno četiri predviđene radionice za dionike u okviru izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR2001367 I dio Korčule, HR3000154 Pupnatska luka, HR3000155 Uvala Orlanduša, HR3000156 Pavja luka, HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, HR2001420 Otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica, HR4000007 Badija i otoci oko Korčule, Značajni krajobraz-Badija, Park šuma-Hober, Spomenik parkovne arhitekture-skupina stabala-Drvored čempresa na otoku Korčuli, Posebni rezervat šumske vegetacije-Kočje, Spomenik  prirode-rijetki primjerak drveća-Hrast u Žrnovu, Spomenik parkovne arhitekture-pojedinačno stablo-Čara čempres (PU 6016), HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014), u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, putem Zoom online platforme.

Radionici su prisustvovali predstavnici Grada Korčule, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, FLAG-a Južni Jadran, Regionalne agencije DUNEA, Ministarstva poljoprivrede, Javne ustanove More i krš, Županijske lučke uprave Korčula, Planinarskog saveza Dubrovačko-neretvanske županije, Adriatica, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije,  i dr., koji su iznimno važni dionici u postupku izrade Plana upravljanja Korčula.

Prisutni su se upoznali sa svrhom i procesom izrade strateškog dokumenta Plana upravljanja, područjima ekološke mreže HR2001367 I dio Korčule, HR3000154 Pupnatska luka, HR3000155 Uvala Orlanduša, HR3000156 Pavja luka, HR3000431 Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić, HR2001420 Otoci Badija; Planjak; Kamenjak; Bisače; Gojak; M. Sestrica; Majsan; M. i V. Stupa; Lučnjak te hrid Baretica, HR4000007 Badija i otoci oko Korčule, HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac, zaštićenim područjima Značajni krajobraz-Badija, Park šuma-Hober, Spomenik parkovne arhitekture-skupina stabala-Drvored čempresa na otoku Korčuli, Posebni rezervat šumske vegetacije-Kočje, Spomenik prirode-rijetki primjerak drveća-Hrast u Žrnovu, Spomenik parkovne arhitekture-pojedinačno stablo-Čara čempres te projektima i djelatnostima Javne ustanove koje se provode s ciljem zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti otoka Korčule.

U sklopu radionice sudionici su na temelju vlastitog iskustva i poznavanja spomenutih područja identificirali vrijednosti područja i pritiske na područjima otoka Korčule. Također su doprinijeli izradi elemenata vizije s ciljem određivanja budućeg višegodišnjeg strateškog upravljanja i kreiranju novih vrijednosti te zaštite prirodne baštine otoka Korčule. Dionici imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama istih te će njihova iskustva, mišljenja kao i svakodnevno djelovanje u ciljanom području svakako imati veliki utjecaj u izradi konačnog dokumenta – Plana upravljanja. Rezultati prikupljeni tijekom radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument predmetnog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Javna ustanova u procesu je izrade pet planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, koji sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) obuhvaćaju područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kopneni i morski dio otoka Korčule, poluotoka Pelješca, Općine Konavle, Malostonskog zaljeva te područje očuvanja značajno za ptice Srednjedalmatinski otoci i Pelješac

Cilj projekta je razviti učinkovit okvir za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja ekološke mreže.

Nositelj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a partner na projektu je Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Suradnici na projektu su javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode, javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini županija te javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na razini gradova/općina .

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.

Prva radionica za dionike za zaštićena područja i područja ekološke mreže poluotoka Pelješca

rad po grupama

Treća radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve