Objave

Orezivanje i nadzor hrast crnika u Žrnovu

Provedeno orezivanje hrasta crnike (Quercus ilex. L) na predjelu Klokolina u Žrnovu na otoku Korčuli