Objave

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga održavanja i čišćenja postojećih komunikacija za prolaz i kretanje vatrogasaca

Čišćenje ušća rijeke Neretve

Na ušću Neretve obilježen Dan planeta Zemlje – skupljanje otpada i uklanjanje stranih (alohtonih) biljnih vrsta