Objave

Usluga kartiranja slatkovodnih staništa i bioraznolikosti jezera Kuti te Modrog oka i jezera Desne

Istraživanje invazivne strane vrste plavog raka (Callinectes sapidus) – utjecaj na bioraznolikost lagune Parila u okviru izrade Adaptacijskog plana za područje ekološke mreže Delta Neretve HR5000031

Nabava opreme za potrebe promocije u sklopu projekta CHANGE WE CARE