U sklopu projekta Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i aktivnosti Provedba stručne prakse studenata ŠO –  izvan fakulteta 1 studenti 4. i 5. godine Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, studija Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, boravili su na stručnoj praksi u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije od 31. svibnja do 06. lipnja 2022. godine. Riječ je o studentima 4. i 5. godine koji će biti osposobljeni za obavljanje poslova šumarstva, urbanog šumarstva, krajobrazne interpretacije i valorizacije kao i zaštite okoliša i prirode te rukovanjem GIS alatom.

Prvi dan susreta, 31. svibnja 2022. godine u Studentskom domu Academis, nakon uvodnih pozdrava, predstavile su se djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, kao i njenih odjela te institucija: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavljanje djelokruga rada Dubrovačko-neretvanske županije, skupa s odjelima i institucijama, svakako može potaknuti interes studenata za njihovo buduće radno mjesto nakon završetka fakulteta.

Tijekom stručne prakse, studenti su se upoznali s radom i aktivnostima Javne ustanove, a u sklopu istraživanja, monitoringa, edukativnih radionica i neposrednog nadzora zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 pod upravljanjem Javne ustanove, uz stručno vodstvo djelatnika, imali su priliku obavljati stručnu praksu. Nadalje, studenti su se uključili u svakodnevni rad Javne ustanove te su u organizaciji iste obilazili terene gdje  su im djelatnici predstavili redovnu djelatnost ali i aktualne  projekte na kojima radi Javna ustanova.

Prilikom terenskog obilaska, studenti su sudjelovali u više različitih pokaznih radionica: radionici uklanjanja invazivne strane vrste pajasen u značajnom krajobrazu Uvala Vučine u okviru projekta LIFE Ailanthus, radionici uklanjanja vegetacije u staništu kratkozupčaste kadulje (Salvia brachyodon Vandas), radionici za postavljanje kućica za zlatovranu u Konavoskom polju kao akcijama čišćenja podmorja i morske obale značajnog krajobraza Uvale Vučine u sklopu projekta Plastic free zone – Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez plastike za zdravije i zelenije sutra te posebnog rezervata u moru Malostonskog zaljeva u okviru projekta Eko Malostonski zaljev. Također, prisustvovali su obilasku park-šume Velika i Mala Petka gdje su im objašnjeni načini provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, nakon čega je slijedio posjet Platanama u Trstenome (Platanus orientalis L.) i Arboretuma Trsteno te obilazak Lokvi u Majkovima, prvog herpetološkog rezervata u Hrvatskoj.

Prilikom obilaska zaštićenih područja doline rijeke Neretve, studentima su se predstavile metode korištene za suzbijanje krivolova te najčešći alati kojima se krivolovci koriste u nezakonitim radnjama. Također, tijekom boravka u dolini rijeke Neretve, studenti su imali priliku sudjelovati na edukativnoj radionici Morska priča na riječnom ušću kao i dioničkoj radionici u sklopu projekta CASCADE.

Zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000, pod upravljanjem Javne ustanove, koja su studenti dijelom posjetili, raspoređena su na teritoriju cijele Županije, odnosno uključuju njezin kopneni i morski dio od Prevlake do Neretve zajedno s Elafitima, poluotokom Pelješcem i Korčulom, odnosno zauzimaju 57 % kopnene i 19,5 % vodene površine.

Aktivnostima koje su provedene u sklopu stručne prakse studenata Fakulteta Šumarstva i drvne tehnologije, naglasilo se očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Možemo zaključiti da je stručna praksa iznimno dobar alat u obrazovanju studenata, budućih kadrova koji će u budućnosti kroz svoj rad i zaposlenje u javnim i privatnim institucijama doprinijeti zaštiti, očuvanju, unapređenju, korištenju i promociji zaštićenih prirodnih vrijednosti te ekološkoj mreži Natura 2000.