Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, sudjelovala je u manifestaciji Dani mandarina koju tradicionalno organizira Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu predavanjem o zaštićenim prirodnim vrijednostima doline rijeke Neretve 14. listopada 2021. godine.

Cilj manifestacije, koja se održala u sklopu manifestacije Dubrovačko-neretvanske županije pod nazivom Harmonija jeseni, je promocija je mandarine kao brenda, poduzetničkih vještina u agroturizmu te očuvanje tradicijskih vrijednosti doline Neretve.

Naime, područje doline rijeke Neretve sa stanovišta zaštite prirode predstavlja iznimno značajno i važno područje u smislu vrijednosti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Važnost i značaj područja delte Neretve u smislu zaštite prirode prepoznato je na međunarodnoj, europskoj te nacionalnoj razini.

Dolina rijeke Neretve prepoznata je  kao Ramsar područje – močvara od međunarodne važnosti. Cilj Ramsarske konvencije je očuvanje vlažnih staništa na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek ima mnogostruke koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima. Konvencija o vlažnim staništima (Ramsarska konvencija) donesena je 02. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru.

Također, područje Neretve je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašena  su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019).

Na području Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

U području Neretve nalazi se i jedan zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje.

Prepoznati prirodni resursi neretvanskog kraja su: vodno bogatstvo, šume, plodno tlo, povoljan geografski položaj, karakteristična klima i pjeskovita morska obala. Kao izrazita specifičnost delte Neretve,  nastale ljudskim djelovanjem, odnosno melioracijom, ističe se jendečki krajobraz, jedinstven krajolik  obradivih površina ispresijecanih vodenim kanalima.

Dolina Neretve ima veliki potencijal za povezivanje poljoprivrede i selektivnih oblika turizma, kojeg je ova škola prepoznala te svake godine održavanjem ove manifestacije promovira agroturizam, čuva tradicijske vrijednosti doline Neretve te radi na valorizaciji mandarine kao turističkog brenda. Tako su se u gradskom parku ispred škole mogle vidjeti zanimljive skulpture od mandarina te suveniri i prehrambeni proizvodi koje proizvodi Učenička zadruga škole.