Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu projektni partner. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine.

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.

CILJ:

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

VRIJEDNOST:

Ukupna vrijednost: 186.497.150,36 kn

EU potpore iz Kohezijskog fonda:  158.503.452,80 kn

Vrijednost aktivnosti Javne ustanove: 12.000.000,00 kn

KORISNIK: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

SURADNICI: Sve županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Republici Hrvatskoj (20 županija + Grad Zagreb), Nacionalni parkovi i Parkovi prirode