Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Ornitološko društvo Brkata sjenica 16. srpnja 2020. godine sudjelovali su u međunarodnom monitoringu morskog vranca (Phalacrocorax aristotelis).

Počevši od kasnog popodneva pa do noći, obilazilo se područje Malostonskog zaljeva i Stonskog kanala u svrhu prebrojavanja jedinki morskog vranca prilikom hranjenja, kao i odmora na njihovim noćilištima. Posebna pažnja posvetila se područjima s uzgajalištima školjaka na kojima se morski vranci znaju često okupljati.

Morski vranac je česta gnjezdarica u priobalju, a Hrvatska gnijezdeća populacija međunarodno je značajna. Strogo je zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te se nalazi se na Dodatku I Direktive o pticama. Jadranska populacija uključena je i u popis vrsta Sporazuma o zaštiti afričko-eurazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA).

Prebrojavanje morskih vranaca provodi se istovremeno u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, jedan dan po odabranom lokalitetu unutar razdoblja od 15. do 22. srpnja 2020. godine. Inicijativu za akciju prebrojavanja morskih vranaca u Hrvatskoj pokrenuo je Zavod za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kako bi se prikupljanjem kvalitetnih podataka omogućio uvid u populacijski trend ove vrste.

Name, prstenovanje naših morskih vranaca pokazalo je da se velik broj ptica, osobito sa sjevernog Jadrana, tijekom ljeta seli do Tršćanskog zaljeva i laguna Venecije, gdje ostaju do studenog, kada se vraćaju na svoje kolonije u Hrvatskoj. Redovitim monitoringom u tim je ljetovalištima zabilježen pad brojnosti morskih vranaca, zbog čega je organizirano prebrojavanje ptica duž čitavog Jadrana.

Prikupljajući podatke o prisutnosti morskih vranaca tijekom ljeta, saznat će se koji se udio naše populacije ne ubraja u selidbena kretanja.

Malostonski zaljev i Malo more, osim što su zaštićeni kao posebni rezervat u moru sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), područje su europske ekološke mreže Natura 2000 sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19). Osim toga,  Natura 2000 područje HR4000015 Malostonski zaljev jedno je od ciljanih područja projekta Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost (ECOSS), u kojem je  Javna ustanova jedan od projektnih partnera.

U sklopu projekta ECOSS provode se studije na šest morskih i obalnih zaštićenih područja uključenih u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Raznolike oceanografske, ekološke i antropogene značajke ovih područja koriste se kao model za proučavanje problema zaštite kako bi rezultati bili primjenjivi i na ostala Natura 2000 područja u Jadranu. Integrirani sustav ekološkog monitoringa (engl. ECOlogical observing system in the Adriatic Sea – ECOAds), jedan je od glavnih rezultata projekta ECOSS. Ovakav sustav monitoringa objedinit će biološke i oceanografske podatke u internetsku platformu koja će prikazivati ekološke pokazatelje na lako razumljiv način, prilagođen potrebama institucija koje se bave zaštitom mora.