DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGA KARTIRANJE ODABRANIH KOPNENIH INVAZIVNIH BILJNIH VRSTA

Evidencijski broj nabave: JN – 6/2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU